Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории с падащо меню

Акордеонни категории

Условия за ползване

Моля, запознайте се подробно с настоящите общи условия преди да закупите продукти през този сайт. Всички покупки през интернет страницата се извършват съгласно общите условия и използването на този сайт означава, че се съгласявате и приемате последните. В случай че не сте съгласни с условията, моля не използвайте тази интернет страница. С приемането на настоящите общи условия, Вие приемате и условията на доставка, Политика за защита на личните данни, Политика за използване на „бисквитки” и всякакви други документи, цитирани или реферирани в настоящите Общи условия.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН jiventa.bg

(УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ)

 

определения

 

По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

 

 • Електронен магазин –онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница www.jiventa.bg ;
 • Доставчик/ Продавач – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование „Живента“ ЕООД, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница www.jiventa.bg;
 • Ползвател/Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от електронен магазин и при спазване на настоящите общи условия;
 • Профил – регистрация в интернет страницата www.jiventa.bg, създадена от Ползвателя с цел закупуване на стоки от електронния магазин и/или използването на карта за лоялност;
 • Производител – реалния производител на стоката в световен мащаб;
 • Стока/потребителска стока – всеки продукт, който е въведен и годен за закупуване чрез електронния магазин;
 • Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Продавача и Потребителя за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;
 • Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на стоки, както и уреждащи отношенията между Доставчика и Ползвателя (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)
 • Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и др.
 • Основен електронен адрес – посочена от Потребителя на неговия профил електронна поща за официална кореспонденция с Доставчика;
 • Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока;
 • Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Ползвателя адрес;
 • Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство.

 

I.          ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Живента“ ЕООД, гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, жк „София парк“ № 108, ЕИК 202409446, представлявано от управителя Живелина Павлова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ ПРОДАВАЧ, и крайните клиенти, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.jiventa.bg , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”

II.                ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика:      Живента ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление (адрес за упражняване на дейността): гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, жк „София парк“ № 108
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, район Витоша, район Витоша, кв. Симеоново, жк „София парк“ № 108, e-mail: jpavlova@jiventa.bg, тел: +359(0)899130300
 4.  Вписване в търговския регистър: ЕИК 202409446,
 5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 1440640
 6. Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: (02) 91 53 518, Email:, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,тел.: 02 / 933 05 65,факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22,Уеб сайт: www.kzp.bg
 • Национална агенция за приходите,ТД на НАП София, Адрес: 1000 гр. София, бул. Княз Дондуков № 52, Информационен център на НАП – 0700 18 700, Офис Витоша: Адрес: бул Цар Борис III № 215, Тел.: 02/ 9179124, Уеб сайт: www.nap.bg
 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202409446

 

III.        ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.jiventa.bg,  чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти;
 2. Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 6. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Чрез избор, поръчка и заплащане ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.jiventa.bg

(2)          По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3)          Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет страницата на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената и свързаните с поръчката разходи, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4)          Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(5)          Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. За определени покупки, Доставчикът има възможност да предвиди доставка за своя сметка, което се отразява в профила на съответния продукт.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. Доставчикът не носи отговорност за предоставянето на неверни данни.

 

IV.        ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе негова електронна поща/адрес и парола за отдалечен достъп.

(2)          Електронната поща и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3)          С попълване на данните си и натискане на бутоните "Потвърди" и "Потвърждавам поръчката си", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)          Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за създаване на регистрацията. След създаване на профил (акаунт) на Ползвателя, между него и Доставчика възникват договорни отношения за така създадения профил и виведените лични данни.

(5)          При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6)          Страните се съгласяват, че съдържанието на тази интернет страница е предмет на авторското право и всяко разпореждане с тях без предварителното писмено съгласие на Доставчика нарушава авторски права, право върху търговски марки или други законови разпоредби свързани с правото на интелектуална собственост.

(7)          Направената регистрация сама по себе си не обвързва Ползвателя с извършването на определени покупки или допълнителни действия.

Чл. 8. При промяна на основния имейл адрес, Ползвателят  ползва интерфейса на Електронния магазин, за да го промени и вследствие на това новият имейл адрес се класифицира като Основен имейл адрес за контакт с Ползвателя.

V.         ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. . (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2)          Договорът се сключва на български език.

(3)          Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.jiventa.bg. Спецификите на отделните договори за покупко-продажба се регламентират в потвърдената от Ползвателя поръчка.

(4)          Страна по договора с Доставчика е Ползвателят, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5)          Този договор за създаване на профил се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(6)          За сключването на този договор за създаване на регистрация и за сключването на договора за покупко-продажба на стока/и, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(7)          Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8)          Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

 

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1)       Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, в случай че Ползвателят няма вече съществуваща регистрация в Електронния магазин;

(2)       Влизане в системата за извършване на поръчки чрез идентифициране с електронна поща и парола;

(3)       Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4)       Предоставяне на данни за извършване на доставката – начин и точен адрес, чрез попълване на онлайн формата;

(5)       Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6)       Потвърждение на поръчката;

 

VI.       ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин.

(2)       Цената на стоките се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на Електронния магазин. При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба, преди финално потвърждение, цената на всяка поръчка се определя с включени всички данъци и транспортни разходи.

(3)       Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(4)       Условията на доставка за отделните стоки са посочени в сайта на електронния магазин.

(5)       Общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и условията на доставка се посочват от Доставчика преди финално потвърждаване на поръчката от Ползвателя. Ползвателят се съгласява, че крайната стойност на поръчката може да варира в зависимост от избрания начин за плащане, за което Доставчикът уведомява ползвателя преди финалното потвърждаване на поръчката.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, съгласно условията за плащане, публикувани на интернет страницата на електронния магазин.

(2)    Потребителят има възможност да избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им, като избере съответния начин за заплащане.

 

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 30-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.

(2)          Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

-           за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

-           за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

-           за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

-           за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

-           за стоки, които се предоставят с гаранцията от производителя, след регистрация на продукта в сайта на последния, в случай че Ползвателя е регистрирал продукта;

-           за стоки с нарушен търговски, в това число но не само – стоки по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти като прилежащи продукти и аксесоари, кашони, предпазно фолио, книжки, дискове, пликове, брошури, рекламни материали и др. подобни.

-           други предвидени в закона случаи.

(3)          В случай че Доставчикът не е предоставил информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката.

(4)          В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от първия суми, не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Правото по ал.1 се счита за упражнено след попълване на формата на сайта на електронния магазин и получаване и инспектиране на стоката от Доставчика. В случай че е налице някое от основанията по ал.2, Доставчикът връща стоката на Ползвателя, като транспортните разходи са за последния.

(5) Възстановяване на суми, заплатени с наложен платеж

При необходимост от връщане на платени с наложен платеж закупени стоки, това ще бъде направено чрез банков превод на посочена от Купувача сметка в срок от 14 календарни дни.

(6)  Възстановяване на суми, заплатени с дебитна/кредитна карта

При необходимост от връщане на платени с дебитна/кредитна карта суми по закупени стоки, това ще бъде направено чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Банковите разходи по възстановяването на тези суми са за сметка на Купувача.
(7)    Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(8)    Ползвателят има право на рекламация, съгласно Условията и правилата за извършване на рекламации, публикувани на интернет страницата на електронния магазин.

 

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на Електронния магазин, освен ако стоките са поръчани в една поръчка, в който случай за срок на доставка се взема най-дългият срок. Доставчикът изготвя и публикува на страницата на електронния магазин – Условия за доставка.

(2)           В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез сайта на Електронния магазин.

(3)          В случай че Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4)          В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път или телефон за промяната на изпълнението на договора.

(5)          В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2)          Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3)          Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя - страна по договора.

 

VII.     ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок и на цитираното в поръчката място.

Чл. 18. Ползвателят се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VIII.   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 19. (1) Доставчикът е регистриран като администратор на лични данни и предприема всички мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2)          От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3)       Доставчикът приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни,.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, същият следва стъпките, посочени на интернет адрес www.jiventa.bg

                                                                                                          

IX.          ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни свободно от Доставчика, за което последният ще уведоми всички Ползватели на Електронния магазин, чрез обявление на интернет страницата на магазина, публикувано 14 дни преди влизането на промените в сила, като същите ще имат действие за всички нови поръчки.

(2)          Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изтичане на срока по ал.1. В случай че Ползвателя не е съгласен с измененията на общите условия, същият е свободен да не използва услугите на електронния магазин.

(3)          Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него, както и че е достатъчно същите да съдържат препратка към локацията на новите общи условия.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.jiventa.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл.23. Доставчикът може по всяко време и без предупреждение да променя материалите, услугите, продуктите и цените, публикувани на интернет страницата на електронния магазин. Измененията по предходното изречение не се прилагат за вече потвърдени поръчки.

 

X.            ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 •  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 •  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 •  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при изземване или запечатване на продуктите от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XI.          ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 25. Доставчикът, неговите контрагенти или трети лица, посочени в този сайт, при никакви обстоятелства и при каквито и да е условия не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на данни, информация или прекъсване на бизнеса и др.), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани и/или цитирани в този сайт, или продуктите и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е поръчка, договор, гаранционна поддръжка, правонарушение или друго правна основание, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от страна на Ползвателя на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички разходи, свързани с това.

Чл.26 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на същите като цяло или в частност на договора за покупко-продажба.

Чл. 27. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България.

Чл. 28. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 29. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от 20.03.2016 г.